Regulamin

 

Regulamin korzystania z Serwisu lokalnazywnosc.pl

Regulamin obejmuje zasady korzystania z Serwisu lokalnazywnosc.pl (bez konieczności logowania), jak również udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Serwisie lokalnazywnosc.pl.

 

§ 1. Definicje

1. Ilekroć w Regulaminie stosuje się wskazane poniżej określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

a) Serwis lokalnazywnosc.pl – serwis internetowy prowadzony pod aktualnym adresem URL: http://www.lokalnazywnosc.pl jak również pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem, będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi, którego celem jest promowanie działalności producentów żywności (rolników, hodowców, rzeźników, rybaków, pszczelarzy, sadowników, itp.) oraz dokonywania zakupów produktów rolno-spożywczych bez pośredników poprzez udostępnianie narzędzi, umożliwiających poszukiwanie i lokalizowanie różnego rodzaju obiektów z tym związanych. Wyniki wyszukania prezentowane są w formie: listy wyników, obiektów oznaczonych na mapie, Wizytówki zawierającej szczegółowe informacje na temat obiektu, jej ocenę oraz komentarze.

b) Regulamin – regulamin użytkownika Serwisu lokalnazywnosc.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie lokalnazywnosc.pl na rzecz jego Użytkowników, obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika.

c) Administrator danych – administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn.zm.), będący również administratorem serwisu lokalnazywnosc.pl – Michał Koliński.

d) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lokalnazywnosc.pl, w tym z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika.

e) Wizytówka – podstrona w Serwisie lokalnazywnosc.pl tworzona przez Serwis lokalnazywnosc.pl lub Użytkowników, za zgodą podmiotu, którego dotyczy, o ile taka zgoda jest wymagana, zawierająca w szczególności informacje o rodzaju świadczonych usługach w zakresie oferowanych towarów rolno-spożywczych lub sposobie ich produkcji, świadczonych usług gastronomicznych itp., ze wskazaniem lokalizacji tej działalności na mapie, ew. z udostępnieniem szczegółowych danych kontaktowych. Na tak stworzonej podstronie Użytkownicy będą mieli możliwość zamieszczania własnych komentarzy, jak również oceny danego podmiotu.

f) Forum – forum internetowe, umożliwiające Użytkownikom zamieszczanie spostrzeżeń, uwag, informacji, znajdujące się w zakładce Serwisu lokalnazywnosc.pl (lokalnazywnosc.pl/forum/).

 

§ 2. Rejestracja oraz zasady korzystania z Serwisu lokalnazywnosc.pl

1. Korzystanie z Serwisu lokalnazywnosc.pl jest możliwe bez konieczności rejestracji lub poprzez założone konto w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu lokalnazywnosc.pl jest każdorazowo bezpłatne i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Do korzystania z Serwisu lokalnazywnosc.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer 5.5 lub porównywalną.

4. Korzystanie z Serwisu lokalnazywnosc.pl przez Użytkowników nie posiadających indywidualnych kont w Serwisie lokalnazywnosc.pl (niezarejestrowanych) ograniczone jest do zapoznawania się z opublikowanymi w Serwisie lokalnazywnosc.pl treściami, skorzystania z wyszukiwarki lokalizacji producentów żywności (rolników, hodowców, rzeźników, rybaków, pszczelarzy, sadowników, itp.), którzy mają swoje Wizytówki oraz możliwości oceniania poszczególnych Wizytówek.

5. Korzystanie z Serwisu lokalnazywnosc.pl przez Użytkowników posiadających indywidualne konto w Serwisie lokalnazywnosc.pl (zarejestrowanych) umożliwia zapoznawanie się z opublikowanymi w Serwisie lokalnazywnosc.pl treściami, skorzystania z wyszukiwarki lokalizacji producentów żywności (rolników, hodowców, rzeźników, rybaków, pszczelarzy, sadowników, itp.), którzy mają swoje Wizytówki, ocenianie poszczególnych Wizytówek, jak również tworzenie własnych Wizytówek oraz publikowanie komentarzy.

6.Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w Serwisie lokalnazywnosc.pl automatycznie po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu, udostępnionego przed przystąpieniem do rejestracji. Warunkiem skuteczności rejestracji (założenia indywidualnego konta w Serwisie lokalnazywnosc.pl) jest dokonanie w terminie 3 dni od założenia konta potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w sposób wskazany przez Serwis lokalnazywnosc.pl w treści e-mail’a wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

8. Potwierdzenie adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zgodnie z pkt. 7 powyżej jest jednocześnie potwierdzeniem przez Użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

9. Serwis lokalnazywnosc.pl nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

10.Użytkownik powinien mieć nie więcej niż jedno konto w Serwisie lokalnazywnosc.pl i jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz z przeznaczeniem Serwisu lokalnazywnosc.pl. W szczególności niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Serwisie lokalnazywnosc.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści w tworzonych przez siebie Wizytówkach oraz publikowanych komentarzach, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań Serwis lokalnazywnosc.pl przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników.

12. Z zastrzeżeniem pkt. 11 powyżej Serwis lokalnazywnosc.pl nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.

13. Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu lokalnazywnosc.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania przez Użytkownika konta niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14.Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia indywidualnego konta Użytkownika, gdy:

a) Użytkownik nie dokonał potwierdzenia rejestracji w sposób i terminie określonym w pkt. 7 powyżej,

b) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,

c) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub wulgarne,

d)  Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia założonego w Serwisie lokalnazywnosc.pl konta w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany Regulaminu, o czym mowa w § 8 pkt. 3 poniżej.

16. Po zamknięciu konta Serwis lokalnazywnosc.pl jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.

17. Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie również prawo usunięcia Wizytówki:

a) w której zamieszczono treści niezgodne z prawem,

b) stworzonej wbrew woli podmiotu, którego dotyczy,

c) na żądanie podmiotu uprawnionego do wystąpienia o jej usunięcie,

d) niezgodnej z profilem Serwisu lokalnazywnosc.pl.

18. Użytkownik, który stworzył Wizytówkę ma prawo jej usunięcia w każdym czasie, przy wykorzystaniu udostępnionych na jego profilu narzędzi do edycji.

19. Użytkownik, który zapomniał hasła do swojego konta w Serwisie lokalnazywnosc.pl może je odzyskać korzystając z zakładki „zapomniałem hasła” znajdującej się na stronie logowania do Serwisu lokalnazywnosc.pl. Po wpisaniu we wskazane pole adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana wiadomość z hasłem.

 

§ 3. Zasady przetwarzania danych osobowych – Administrator danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu lokalnazywnosc.pl będą przetwarzane przez Administratora danych w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu lokalnazywnosc.pl, przede wszystkim w celu udostępnienia indywidualnych kont w Serwisie lokalnazywnosc.pl, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Serwisu lokalnazywnosc.pl, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Serwisu lokalnazywnosc.pl, zgodnie z ustawami: z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług udostępnianych w Serwisie lokalnazywnosc.pl, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług.

2. Administrator danych zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności" - udostępniany na stronie Serwisu lokalnazywnosc.pl pod adresem http://lokalnazywnosc.pl/strony/polityka-prywatnosci.

 

§ 4. Zasady publikacji komentarzy w Serwisie lokalnazywnosc.pl

1. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do nieodpłatnego zamieszczania komentarzy w Serwisie lokalnazywnosc.pl w celu wymiany informacji i opinii na tematy związane z profilem Serwisu lokalnazywnosc.pl.

2. Użytkownik zamieszcza swoje komentarze na własną odpowiedzialność. Serwis lokalnazywnosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników odnośnie do poszczególnych Wizytówek.

4. Niedopuszczalne jest jednocześnie umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie lokalnazywnosc.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.

5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie lokalnazywnosc.pl komentarzy o nieprawdziwej treści, a w szczególności takich, które mają na celu zdyskredytowanie działalności opisanej w Wizytówce.

6. Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej, jak również prawo do zamknięcia konta Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia wskazane w pkt. 4 i 5. Zamknięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem wpisów tego Użytkownika i założonych przez niego Wizytówek.

7. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy w Serwisie lokalnazywnosc.pl wyrażają zgodę na rozpowszechnianie komentarzy w innym miejscu Serwisu lokalnazywnosc.pl, w szczególności na stronie głównej Serwisu lokalnazywnosc.pl.

 

§ 5. Zasady tworzenia Wizytówek, w tym publikacji informacji, zdjęć i innych materiałów graficznych

1. Przy tworzeniu Wizytówek istnieje możliwość nieodpłatnie zamieszczania przez Użytkownika zdjęć cyfrowych, zwanych dalej "zdjęciami" lub innych materiałów graficznych, poprzez udostępnione Użytkownikom miejsca na serwerze Serwisu lokalnazywnosc.pl oraz dostarczone oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie zdjęć/materiałów graficznych na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.Zamieszczenie zdjęć/materiałów graficznych w Serwisie lokalnazywnosc.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

3. Użytkownik publicznie udostępnia w Wizytówce wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały, w tym materiały graficzne/zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Serwis lokalnazywnosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników.

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie w Serwisie lokalnazywnosc.pl działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie lokalnazywnosc.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,

b) zamieszczanie przez Użytkowników w Wizytówkach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej,

c) zamieszczanie w Serwisie lokalnazywnosc.pl treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

5. Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć/materiałów graficznych oraz innych materiałów, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów pkt. 4 powyżej, jak również do zamknięcia konta Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia wskazanego punktu Regulaminu, z konsekwencjami opisanymi w § 4 pkt 6 powyżej.

 

§ 6. Przerwy techniczne i Reklamacje.

1. W Serwisie lokalnazywnosc.pl mogą mieć miejsce przerwy techniczne w zakresie udostępniania Serwisu lokalnazywnosc.pl oraz poszczególnych funkcjonalności. Serwis lokalnazywnosc.pl zobowiązuje się jednak do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu lokalnazywnosc.pl.

2. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: pomoc@lokalnazywnosc.pl.

3. Administracja Serwisu lokalnazywnosc.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej składającego reklamację wskazany w reklamacji.

4. Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, wskazanego w pkt. 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody i wynika z przyczyn niezależnych od Serwisu lokalnazywnosc.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej, itp). Rozpatrzenie reklamacji może być również uzależnione od uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień/informacji, wydłużając tym samym procedurę ostatecznego jej rozpatrzenia.

5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem lokalnazywnosc.pl, jak również powiadomienia o naruszeniu przez Użytkowników prawa lub postanowień Regulaminu prosimy kierować na adres: pomoc@lokalnazywnosc.pl.

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Serwis lokalnazywnosc.pl ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji Wizytówek i komentarzy Użytkowników w Serwisie lokalnazywnosc.pl. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach Serwisu lokalnazywnosc.pl.

2. Serwis lokalnazywnosc.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lokalnazywnosc.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, jak również za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn.zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn.zm.).

 

§ 8. Zmiany Regulaminu

1. Serwis lokalnazywnosc.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z 7-dniowym wyprzedzeniem, przed wejściem w życie zmian, poprzez publikację stosownej informacji na stronie głównej Serwisu lokalnazywnosc.pl oraz pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont podane przy rejestracji.

2. W przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia Serwisu lokalnazywnosc.pl możliwe jest zaprzestanie udostępniania w Serwisie lokalnazywnosc.pl bezpłatnych kont, funkcja bezpłatnego tworzenia Wizytówek lub bezpłatnego zamieszczania komentarzy, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W każdym czasie  Serwis lokalnazywnosc.pl może być rozszerzony o nowe, dodatkowe, jak również odpłatne funkcjonalności/usługi.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie lub nowej strategii Serwisu lokalnazywnosc.pl, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu lokalnazywnosc.pl, a w przypadku posiadania indywidualnego konta, zgłosić chęć jego zamknięcia. Żądanie zamknięcia konta należy nadesłać na adres e-mail: pomoc@lokalnazywnosc.pl.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2011 r.